De onbillijkheid van de billijke vergoeding: het Matteüseffect

Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Matteüs 25, 21[1] Ook Matteüs was maker en LIRA lid avant-la-lettre Sinds 1 juli is het dan zover: makers (van werken in auteursrechtelijke zin) hebben wettelijk recht op een billijke vergoeding. ...

1 min

Minister Kamp heeft helemaal gelijk

Toen ik via internet vernam dat Minister Kamp van Economische Zaken in De staat van de economie zou hebben gezegd dat Nederlandse ondernemers stuiten op belemmeringen zoals het auteursrecht, kwam de rook al uit mijn oren. Ik zag meteen een venijnig blog voor me: Nederlandse ondernemers stuiten op wel meer belemmeringen. Zoals, in willekeurige volgorde, ...

Opera Derelicta, auteursrecht en de leer van het res derelictum

Sinds 29 oktober van het afgelopen jaar kent de Auteurswet een regeling voor ‘verweesde werken’. Al heel lang ben ik geïnteresseerd in dit soort werken. Dat begon toen ik voor mijn eerste werkgever, filmproducent Allarts, de rechthebbende(n) moest opsporen op een boek van een Argentijnse schrijver uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Brieven ...

3 min

Auteursrecht als misplaatste grondslag voor een monopolie

Afslanken met Bea Pols is kennelijk een feestje (ik weet het niet, ik ken Bea niet), maar Sonja Bakker, voor wie het afslanken door al haar boekkopende volgelingen een feestje is, mag van Bea niet zeggen dat afslanken een feestje is. Volgens Bea is dat auteursrecht inbreuk. Voor mij reden om de pen te grijpen. ...

2 min

Eeuwigdurende persoonlijkheidsrechten

De maker van een auteursrechtelijk werk behoudt, ook na overdracht van zijn auteursrecht, bepaalde rechten die wij in Nederland gewoonlijk aanduiden als persoonlijkheidsrechten en soms als morele rechten. Deze rechten zijn (in Nederland) onder andere het recht op naamsvermelding, het recht zich te verzetten tegen wijziging van het werk en het recht zich te verzetten ...

4 min

‘Na-scheppen': over nasynchroniseren en artikel 45d Auteurswet

In het kader van mijn dagelijkse werkzaamheden las ik het arrest van de Hoge Raad van 20 april 2007 in de zaak eiser/ EO e.a. (ECLI:NL:HR:2007:AZ8169) nog eens na, evenals de daarbij behorende conclusie van advocaat-generaal Huydecoper. Huydecoper wijdde enige beschouwingen aan artikel 45d Aw die volgens mij niet de aandacht hebben gekregen die zij ...

Nieuwere berichten
Oudere berichten